S T A T U T

Spółdzielni Mieszkaniowej "PREMIL"

w Sosnowcu

Sosnowiec, październik 2009r.DZIAŁ 1. PRZEPISY WSTĘPNE.


§ 1


Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PREMIL”, zwana dalej Spółdzielnią.

§ 2


1 . Siedzibą Spółdzielni jest lokal położony w Sosnowcu kod 41-200 ,w budynku przy ul. Stalowej 3.


 1. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

 1. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§ 3


 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie :Ustawy – Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw oraz zarejestrowanego Statutu.

 2. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

 3. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,

 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi ,

 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,

 • wynajem (dzierżawa) nieruchomości na własny rachunek,

 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

 1. Przedmiot działalności Spółdzielni realizowany jest poprzez:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 2. budowanie i nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych

 3. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 4. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków,

 5. zarządzanie lub administrowanie nieruchomością nie stanowiącą mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem ) tej nieruchomości,

 6. ustanowienie na rzecz członków Spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność Spółdzielni,

 7. ustanawianie na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu (użytkowych i garaży),

 8. prowadzenie działalności społecznej i oświatowo- kulturalnej na rzecz swoich członków i ich rodzin, 1. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zarządzania nieruchomościami przyczyniającej się do spadku ogólnych kosztów poprzez:

 • działalność usługową i szkoleniową,prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie i z korzyścią swoich członków poprzez wejście w związki gospodarcze,

 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu kumulowania środków finansowych i nabywanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste,

 • prowadzenie działalności w dziedzinie rynku kapitałowego, która zapewnić winna uzyskanie odsetek od: wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, obligacji i innych papierów wartościowych itp.,

 • dzierżawa terenów i innych urządzeń infrastruktury technicznej.

 1. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu bądź przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które także podejmuje decyzje w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji.

DZIAŁ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI.


2.1. Członkostwo w Spółdzielni.


§ 4


 1. Członkiem Spółdzielni mieszkaniowej może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

 3. Członkiem Spółdzielni mieszkaniowej może być osoba prawna z wyłączeniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 4. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

  1) małżonek jest członkiem Spółdzielni,

  2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

  3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,

  4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, wspólnie z nią zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem,

  5) nabyła prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

  6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,

  7) oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

  a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

  b) prawa odrębnej własności lokalu.


Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią odrębnej własności lokalu,

2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności

w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji lub przetargu zorganizowanego przez Spółdzielnię.


 1. W poczet członków może być przyjęta osoba wykluczona poprzednio z członkostwa z powodu nie uiszczania opłat za używanie lokalu, jeżeli przyczyna wykluczenia ustała, a bieżące opłaty są wnoszone regularnie przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy licząc od dnia ustania przyczyny.

 2. Osoba która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, z tym ,że czynności prawne w jej imieniu i na jej rzecz składa jej przedstawiciel ustawowy.

 3. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 4. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania , w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.

 5. Członek Spółdzielni , jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestrczłonków Spółdzielni.


2.2. Zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni.


§ 5


 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja musi być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, imiona rodziców, NIP , pesel oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę , siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ilość zadeklarowanych udziałów oraz dane dotyczące wkładów.

Członek w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni może wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych deklarację podpisuje przedstawiciel ustawowy.

 1. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd. Przyjęcie w poczet członków jest stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem daty Uchwały Zarządu o przyjęciu.

 2. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O podjętej uchwale Zarząd powiadamia zainteresowaną osobę w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia .

 3. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia . Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.


  1. . Prawa i obowiązki członków Spółdzielni.§ 6


 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich człomków równe.

 2. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo:

 1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ,

 2. wybierania i bycia wybieranym do władz Spółdzielni,

 3. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością oraz żądania ich rozpatrzenia przez właściwe władze Spółdzielni,

 4. żądania w trybie określonym w § 21 Statutu Spółdzielni zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,

 5. otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

 6. zaznajamiania się z Uchwałami organów Spółdzielni, protokołami lustracji oraz wnioskamio polustracyjnymi i informacją o ich realizacji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

 7. do przeglądania rejestru członków Spółdzielni,

 8. zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,

 9. zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu lub umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,

 10. żądania zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo najmu;

 11. do odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią w trybie określonym w § 15 Statutu ,

 12. do współkorzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich pomieszczeń i wspólnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego,

 13. do odpłatnego korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi z wszelkich urządzeń i usług Spółdzielni oraz wspólnych pomieszczeń według zasad określonych w statucie i regulaminach wewnętrznych Spółdzielni

 14. do korzystania z pożytków i innych przychodów z nieruchomości i prowadzonej działalności gospodarczej Spółdzielni.

 15. żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat za lokal;

 16. kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym lub bezpośrednio na drodze sądowej.

 1. Członek ma prawo do nieodpłatnego otrzymania jednego egzemplarza odpisu Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie.

  Koszty sporządzenia kolejnych egzemplarzy odpisów Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

 2. Uprawnienia członków przewidziane w ust. 3 realizowane są przez kierowanie pisemnych wniosków do Zarządu Spółdzielni.

  Koszty odpłatności za sporządzenie odpisów i kopii dokumentów wymienionych w ust. 3 określa Zarząd Spółdzielni.

 3. Zaznajomienie się , o którym mowa w ust. 1 pkt. 6 oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których może robić notatki i odpisy we własnym zakresie w siedzibie Spółdzielni.

 4. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi , może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

§ 7


Członek jest obowiązany:

 1. przestrzegać prawa i postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

 2. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,

 3. zawiadamiać Spółdzielnię o ilości zamieszkałych osób,

 4. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, pod rygorem wykreślenia z członkostwa o ile po wezwaniu przez Spółdzielnię obowiązek ten nie zostanie dopełniony,

 5. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,

 6. pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych i stanowiących mienie Spółdzielni;

 7. wnosić opłaty na fundusz remontowy,

 8. uiszczać terminowo wymagane należności,

 9. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości udziałów,

 10. pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach odrębnych,

 11. uczestniczyć w zobowiązaniach Spółdzielni z tytułu spłaty kredytów i odsetek wynikających z finansowania przedsięwzięć modernizacyjnych i remontowych,

 12. utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym i estetycznym,

 13. przestrzegać regulaminu porządku domowego,

 14. korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym,

 15. na żądanie zarządu lub administracji zezwolić na wstęp do lokalu ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

 16. Wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni i innych aktach prawnych.


2.4. Ustanie członkostwa.


§ 8


Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia czlonka,

 2. wykluczenia członka,

 3. wykreślenia członka,

 4. śmierci czlonka, a w odniesieniu do osób prawnych w przypadku jego ustania.


§ 9


 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

 2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia.

 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 4. Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za obopólną zgodą stron tj. członka i Spółdzielni.


§ 10


 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku , gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.

 2. W szczególności wykluczenie może nastąpić w przypadku, gdy członek:

 1. świadomie działa na szkodę Spółdzielni,

 2. narusza zasady współżycia społecznego, w szczególności w sposób rażący lub uporczywy narusza obowiązujące reguły porządku domowego,

 3. uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni i swym działaniem bądź zaniedbaniem naraża Spółdzielnię na szkodę,

 4. uporczywie uchyla się od wykonania zobowiązań wobec Spółdzielni, w szczególności zalega z zapłatą należności wynikających z działu 7,

 5. umyślnie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.§ 11

 1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być wykreślony ze Spółdzielni.

 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy:

 1. członek nie wpłacił w terminie wymaganego wpisowego lub udziału,

 2. zbył lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu , a jego członkostwo nie jest związane z innym prawem do jakiegokolwiek lokalu w Spółdzielni.

 3. utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,

 4. utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni,

 5. zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

 6. w wyniku orzeczenia sądowego,

 7. nie przystąpił do zawarcia umowy na przeniesienie własności lokalu z prawa najmu.

 1. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

  1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej , chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;

  2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady;

  3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

  4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.  § 12

 1. Uchwałę w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

  Jeżeli członek nie przybędzie pomimo prawidłowego wezwania go na posiedzenie , Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jego udziału.

 2. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

 3. Członek Spółdzielni ma prawo:

  1) odwołać się od Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem wykluczenia lub wykreślenia,

  2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

 4. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej , o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 1. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 2. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.


§ 13


Zmarłego członka skreśla Zarząd Spółdzielni z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia , w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną – ze skutkiem od dnia wykreślenia z rejestru.2.5. Wpisowe i udziały.


§ 14


 1. Wpisowe wynosi 15% minimalnego wynagrodzenia , a udział 40% minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego przez właściwego ministra obowiązującego w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków.

 2. Członkowie zobowiązani są wnieść do Spółdzielni następująca ilość udziałów:

 1. członek ubiegający się o lokal mieszkalny – 1 udział,

 2. członek ubiegający się o garaż – 1 udział,

 3. członek ubiegający się o lokal użytkowy – 2 udziały.

Udziały są liczone odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji.

 1. Małżonek ubiegający się o członkostwo oraz osoby bliskie: rodzice, teściowie, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci; które nabyły prawo do lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia lub zapisu zobowiązani są wnieść udział w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.

 2. Członkowie o których mowa w ust. 3 nie wpłacają wpisowego.

 3. Wpisowe i zadeklarowane udziały osoba ubiegająca się o członkostwo obowiązana jest wpłacić wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 4. Spółdzielnia wypłaci osobie wskazanej w deklaracji lub odrębnym oświadczeniu udziały po śmierci członka w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok w którym ustało członkostwo.

  Powyższy sposób i termin wypłaty udziałów dotyczy także byłych członków.

 5. Najemcom spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którzy byli najemcami w dniu przekazania budynków do Spółdzielni z FBT „MILMET” S.A. i są najemcami w dacie ubiegania się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przysługuje prawo wniesienia wpisowego i udziału w wysokości 50% kwot określonych w ust. 1.

Powyższe dotyczy również małżonka zmarłego najemcy.


DZIAŁ 3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.


§ 15


Od Uchwały podjętej w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.


§ 16


 1. Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 1 m-ca od dnia ich złożenia, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 m-cy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

 2. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy. Jeżeli członek nie złożył odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w terminie do 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 m-ca od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasanieniem . Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu nie później niż w ciągu 12 m-cy od daty wniesienia odwołania, jeżeli zostało złożone co najmniej miesiąc przed terminem zebrania.

 5. Odwołujący się członek Spółdzielni winien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.

 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.


 1. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 2. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.DZIAŁ 4. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI.§ 17


 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.


 1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

 1. fundusz udziałowy,

 2. fundusz zasobowy,

 3. fundusz zasobów mieszkaniowych,

 4. fundusz wkładów mieszkaniowych,

 5. fundusz wkładów budowlanych,

 6. fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

 1. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.


§ 18


 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 2. Nadwyżka bilansowa może być przeznaczona na pokrycie różnicy między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat o których mowa w § 82 Statutu. W dalszej kolejności na zwiększenie środków funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.

 3. Podział nadwyżki bilansowej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.§ 19 1. Strata bilansowa może być pokryta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z funduszy wg. następującej kolejności:

  1)funduszu zasobowego,

  2)funduszu udziałowego,

  3)funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych.

 2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków Spółdzielni do pokrycia straty bilansowej w sposób w niej określony.DZIAŁ 5. ORGANY SPÓŁDZIELNI.


§ 20

 1. Organami Spółdzielni są:

 1. Walne Zgromadzenie ,

 2. Rada Nadzorcza,

 3. Zarząd.

 1. Wybory do organów Spółdzielni i odwołanie członków organów dokonywane są w głosowaniu tajnym. Liczba kandydatów przy wyborach nie może być ograniczona.

 2. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych ważnych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów.

Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.

Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. 1. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.

 2. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.


5. 1. Walne Zgromadzenie.


§ 21


 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku do 30 czerwca każdego roku.

 3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

 1. Rady Nadzorczej,

 2. co najmniej 1/10 ogółu członków Spółdzielni.

  Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

 1. W przypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żadania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny , w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

 2. O czasie , miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Dodatkowo zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych.

 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia związek rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie , na co najmniej 21 dni przed terminem zebrania.

 4. Projekt uchwał i żądania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powiny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 5. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 7 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia . Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 6. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 7. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 8. W zebraniu Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie Spółdzielni tylko osobiście.

 9. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 10. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu przedstawiciela. Przedstawiciel ustawowy nie może być wybrany jako członek Rady Nadzorczej.

 11. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby , z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.


§ 22


Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie programów działalności Spółdzielni,

 2. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

 3. rozpatrywanie sprawozdań Rady,

 4. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tym zakresie,

 5. udzielanie w głosowaniu jawnym absolutorium członkom Zarządu,

 6. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,

 9. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

 10. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni , likwidacji Spółdzielni,

 11. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,

 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych lub gospodarczych oraz występowania z nich,

 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,


 1. wybór delegatów na zjazd związku spółdzielczego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

 2. wybór delegata na wojewódzkie zebranie wyborcze do Krajowej Rady Spółdzielczej,

 3. uchwalanie zmian statutu,

 4. uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej.§ 23


 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 21.

 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów ,z wyjątkiem spraw, gdy ustawa wymaga kwalifikowanej większości głosów. Przy podejmowaniu uchwał w głosowaniu jawnym lub tajnym uwzględnia się głosy za i przeciw uchwale, przy dopuszczeniu możliwości głosowania za, przeciw i wstrzymania się od głosu.§ 24


 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady lub wyznaczony przez Radę jej przedstawiciel .

  Członkowie dokonują wyboru Prezydium Zebrania w składzie:

 • Przewodniczący obrad,

 • Sekretarz

i przyjmują szczegółowy porządek obrad.

Tak ukonstytuowane Prezydium kieruje obradami Walnego Zgromadzenia . 1. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia , a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 2. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

 1. 2 osobową komisję skrutacyjno – mandatową, której zadaniem jest: sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie ważności ich mandatów, dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,

 2. 2 osobową komisję uchwał i wniosków dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków, projektów uchwał , w celu przedkładania ich Walnemu Zgromadzeniu ,

 3. inne komisje w razie potrzeby.

 1. Każda komisja spisuje protokół ze swojej działalności, który podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza, Przewodniczący komisji przekazuje Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia .

 2. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu .

 3. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając przedstawicielom głosu w kolejności zgłaszania się, za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzana nad kilku punktami porządku obrad łącznie.

 4. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

 5. Po wyczerpaniu dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad, Przewodniczący udziela głosu Przewodniczącemu komisji uchwał i wniosków, który referuje i uzasadnia wnioski i projekty uchwał.

 6. Przedstawione projekty uchwał Przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne.

 7. Sprawy nie objęte niniejszym statutem rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustawą i statutem oraz przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

 8. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .

 9. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres 10 lat.

 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 11. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

 12. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

 13. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

 14. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

 15. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia , jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

 16. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale , termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 18 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

 17. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.


5.2. Rada Nadzorcza.

§ 25


 1. Rada składa się od 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie .

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

 1. Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzenia , na którym ogłoszono jej skład, do Walnego Zgromadzenia odbytego po 3 latach. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady.

 2. Do Rady nie może być wybrany członek nie wywiązujący się z obowiązków określonych w § 83.

 3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, osoby bliskie członków Zarządu, osoby wynajmujące w Spółdzielni lokale użytkowe i świadczące usługi na rzecz Spółdzielni.

 4. Uchwała w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej osób wymienionych w ust. 4 jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy, zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego lub umowy na świadczenie usług na rzecz Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

 5. Wyboru członków do Rady Nadzorczej dokonuje się w trybie określonym w § 20 .

 6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w zależności od pełnionych funkcji w wysokości:

 • dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 20% minimalnego wynagrodzenia,

 • dla Sekretarza Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komisji – 17,5% minimalnego wynagrodzenia,

 • dla pozostałych członków Rady Nadzorczej i Komisji – 15% minimalnego wynagrodzenia.

  Do ustalenia ekwiwalentu przyznaje się minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu poprzedniego roku.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu tematyki spółdzielczości mieszkaniowej.§ 26

Do zakresu działania Rady należy:

 1. Uchwalanie planów gospodarczych.

 2. Kontrola wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań statutowych oraz nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni.

 3. Badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni.

 4. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu oraz dokonywanie oceny celowości, rzetelności i gospodarności działań Zarządu.

 5. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

 6. Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółdzielnię praw jej członków.

 7. Przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków władz Spółdzielni i jej członków.

 8. Rozpatrywanie zgłoszonych przez członków wniosków dotyczących działalności Spółdzielni.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.

 10. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

 11. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

 12. Uchwalanie regulaminów m.in.:

 • pracy Zarządu,

 • porządku domowego,

 • rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,

 • określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,

 • rozliczania kosztów energii cieplnej,

 • zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

 • przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,

 • rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

 • innych regulaminów wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni.

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w statucie.

 2. Wybór i odwoływania członków Zarządu.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.

 4. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały.
§ 27


 1. Walne Zgromadzenie może odwołać ze składu członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

 1. odwołania większością 2/3 głosów,

 2. zrzeczenia się mandatu,

 3. ustania członkostwa w Spółdzielni,

 1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej , który utracił mandat lub został zawieszony z powodów:

 1. zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni ,

 2. wystąpienia okoliczności określonych w § 25 ust. 3.

  uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje poprzez wstąpienie w miejsce dotychczasowego członka Rady osoby, która uzyskała kolejno najwyższą ilość głosów w wyborach do Rady Nadzorczej.

 1. Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich zadań może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.


§ 28


 1. Rada Nadzorcza powołuje prezydium w składzie:

 1. Przewodniczący,

 2. Sekretarz,

 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Ukonstytuowane w ten sposób prezydium organizuje pracę Rady.


§ 29


Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie .5.3. Zarząd.

§ 30


 1. Zarząd składa się od 1 do 2 osób , w tym Prezesa i członka Zarządu.

 2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

 3. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy – stosownie do wymogów Kodeksu pracy.

 4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 5. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. Uchwała odwołująca musi zawierać pisemne uzasadnienie.§ 31


 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie dla innych organów.


§ 32


 1. Zarząd Spółdzielni , po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może powołać na stanowisko kierownika (jego zastępcy) bieżącej działalności gospodarczej jednego z członków Zarządu lub inną osobę.

Osoba kierująca bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni jest kierownikiem Spółdzielni jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 1. Osoba, o której mowa w ust. 1, kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu.

 2. Postanowienie ust. 1 i 2 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni.

 3. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalnością konkurencyjną (usługową) wobec Spółdzielni.


§ 33


 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach, a w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

 2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.


§ 34


 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

 2. Oświadczenie , o którym mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.DZIAŁ 6. PRAWA DO LOKALI.


§ 35


 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, Spółdzielnia może w budynkach stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni:


 1. ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

 2. ustanawiać prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych,

 3. wynajmować członkom Spółdzielni lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe,

 1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni lub innych osób na warunkach prawa odrębnej własności lokalu lub prawa najmu.

 2. Zawarcie umowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w drodze przetargu po dokonaniu wpłaty wartości rynkowej lokalu. Tryb i zasady przetargu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.§ 36


 1. Lokal mieszkalny i lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w § 35 Statutu mogą być używane wyłącznie na cele wynikające z charakteru tych lokali.

 2. W lokalu mieszkalnym członek Spółdzielni może również wykonywać działalność gospodarczą, o ile nie będzie ona utrudniać korzystania innym osobom z lokali w tym samym budynku, w szczególności nie będzie oddziaływać negatywnie na sąsiadujące mieszkania i naruszać zasad porządku domowego.

O zamiarze podjęcia działalności członek winien powiadomić Spółdzielnię z odpowiednim wyprzedzeniem – na co najmniej 14 dni i uzyskać zgodę Zarządu na wykonywanie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym. Zgoda ta może być z ważnych przyczyn cofnięta.

 1. Wykorzystanie lokali mieszkalnych na cele użytkowe może rodzić obowiązek wnoszenia przez członka podwyższonych opłat od całości lub części mieszkania , w przypadku gdy prowadzona przez niego działalność przysparza Spółdzielni dodatkowych wydatków (z tytułu sprzątania, wywozu nieczystości itp.).


§ 37


 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

 2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

 3. Zasady użytkowania lokali w budynkach Spółdzielni oraz zasady porządku i współżycia mieszkańców określa regulamin.  1. . Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 38


1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.

8. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.


§ 39


Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:


 1. zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

 4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

 5. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.§ 40


 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu , gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny , z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy w § 39, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.


§ 41


 1. W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

 3.  Osoba przyjęta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

 4. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy.


§ 42


 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w wypadkach :

  1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

  2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 82 i 83 za okres 6 miesięcy.

 2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom,wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.


§ 43


 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.

 2.  Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.


§ 44


 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

 2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach jego niezachowania. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

 3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.


§ 45


 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 43, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich: dzieciom i innym osobom bliskim.

 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie ustania członkostwa lub niedokonania czynności, o których mowa w § 44 roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1-2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.


6. 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 46


Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.§ 47


 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni.

 4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 48


Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


§ 49


 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.


§ 50


W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 82 i 83, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.


§ 51


 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na spółdzielnię.

 2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w § 71 ust. 3 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.


6.3 . Odrębna własność lokalu.


§ 52


Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

  1. zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,

  2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

  1. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

  2. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

  3. określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.


§ 53


 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 52 , powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą odrębnej własności lokalu". Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.


§ 54


 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub spółdzielnię.

 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 52 pkt 1-5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.


§ 55


 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem a Spółdzielnią ,najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest

  wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.

 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.


§ 56


Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia pozwalającej na zbycie nieruchomości.


§ 57


 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.


§ 58


Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta.


§ 59


Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy - Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.


§ 60


Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.


  1. . Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu.

Zasady ogólne:

§ 61


Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiazani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów nieszkaniowych lub budowlanych.


§ 62


 1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 61dokonuje się w dwóch etapach:

  1) wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,

  2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.

 2. Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalanie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.


§ 63


Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 61, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek wymaganego wkładu.


§ 64


Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wartości początkowej lokali nowo oddanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie Uchwały w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.


§ 65


Jeśli wskutek niewniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, czlonek ponosi wszelkie ryzyko związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu niewnoszenia przez niego wpłat na wkład.


Wkłady mieszkaniowe.


§ 66


Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.


§ 67


Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przez ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nowa umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy, albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na ten lokal.


Wkłady budowlane.


§ 68


Członek Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.


§ 69


Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu określonej w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu.


Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu


§ 70


 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca uprawnionej osobie wartość rynkową tego lokalu.

 2. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami Statutu.

 3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty, zaległych opłat na pokrycie kosztów eksploatacji lokalu, utrzymanie nieruchomości w częściach przypadających na lokal i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni w części przypadającej na lokal a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

 4. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 3 jest opróżnienie lokalu.


§ 71


 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca uprawnionej wartość rynkową lokalu.

 2. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu.

 3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę , której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego , a w przypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

 4. Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu jest opróżnienie lokalu.


§ 72


 1. W porzypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, zwaloryzowaną proporcjona;nie do rynkowej wartości lokalu w budowie.

 2. Jeżeli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

 3. Jeżeli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka , należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.


  1. . Przeniesienie własności lokali.

   Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.


§ 73


Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:


 1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w § 39 w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami ,

 2. 2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;

 3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 82 i 83 Statutu.


§ 74


Wpłaty o których mowa w § 73 wyliczone przez Spółdzielnię , członek obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od dnia pisemnego powiadomienia członka o warunkach przeniesienia własności lokalu


§ 75


Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w §73 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.


§ 76


Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 73, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich zamieszkałym razem z byłym członkiem, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokalrskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się § 70 dotyczącego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.§ 77


Jeżeli Spółdzielnia , na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.


Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i garażu.


§ 78


Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2)spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 82 i 83 Statutu.


§ 79


Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 78 Statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.


§ 80Jeżeli Spółdzielnia , na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu albo osobie niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.Przekształcenie najmu lokalu.


§ 81


 1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem FBT “MILMET” SA, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu po spełnieniu wymogów określonych niniejszym przepisem.

 2. Do dnia 31 marca 2010 roku osoby które były najemcami lokalu zakładowego w dacie przejęcia przez Spółdzielnię budynku od zakładu i zamieszkują w tym samym lub innym lokalu do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności mają prawo żądać zawarcia z nimi przez Spółdzielnię umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nich:

  1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,

  2) spłaty przypadających na jego lokal nakładów remontowych i innych wydatków poniesionych przez Spółdzielnię a wskazanych w niniejszym przepisie ze środków pozaczynszowych w następujących wysokościach:


 • dla budynku przy ul. Czeladzkiej 33÷47 w Sosowcu – 147,60 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego,

 • dla budynku przy ul. Kalinowej 57÷71 w Sosnowcu – 101,30 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego,

 • dla budynku przy ul. Stalowej 1 w Sosnowcu – 240,11 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego,

 • dla budynku przy ul. Stalowej 1/I w Sosnowcu – 92,34 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego,

 • dla budynku przy ul. Stalowej 5 w Sosnowcu – 81,91 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego,

 • dla budynku przy ul. Piłsudskiego 69 w Sosnowcu – 321,03 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego,

 • dla budynku przy ul. Dalekiej 16 w Sosnowcu – 43,30 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego,

 • dla budynku przy ul. Dalekiej 7 w Sosnowcu – 146,38 zł za 1 m2 lokalu mieszkalnego oraz równowartość kosztów (przeliczonych na 1 m2 ) poniesionych przez Spółdzielnię z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się nieruchomość i lokal objęty wnioskiem.


3. Od dnia 1 kwietnia 2010 roku najemcy o których mowa w ust. 2 mają prawo żądać zawarcia z nimi przez Spółdzielnię umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nich:

  1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,

  2) wpłaty 30% wartości rynkowej lokalu.


4. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio dla osób bliskich w stosunku do najemcy lokalu zakładowego.

5. Spółdzielnia dokona przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem FBT “MILMET” SA na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego i jego osób bliskich , którzy w dacie przejęcia budynku zakładowego nie zamieszkiwali w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni po:


  1) spłacie zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu,

  2) wpłacie 60% wartości rynkowej lokalu.


6.Koszty określenia przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej , o której mowa w ust. 3 i ust. 5 obciążają osobę z którą Spółdzielnia zawiera umowę na przeniesienie własności lokalu.

7. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, z późn. zm.) podlegają zaliczeniu na poczet pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 . Zaliczenie kaucji następuje w wysokości środków przekazanych Spółdzielni przez FBT “MILMET” SA.

8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

9. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu mieszkalnego , jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.


10. Środki finansowe uzyskane z tytułu przeniesienia własności lokali mieszkalnych przenoszone są na fundusz remontowy.DZIAŁ 7. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI.§ 82


 1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi na:

  -budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami a w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, wymiennikownie, kotłownie i przyłącza, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;

  -pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania budynków mieszkalnych tj: pomieszczenia administracji, warsztaty konserwacyjno remontowe, itp;

  -urządzenia i uzbrojenia terenów na których znajdują się budynki takie jak: rurociągi i przewody sieci wodociągowo- kanalizacyjnych, gazowych, ciepłownicznych, energetycznych, telefonicznych, internetowych, drogi, ulice, chodniki osiedlowe i pozostała infrastruktura małej architektury- place zabaw, śmietniki, ogrodzenia.

 2. Podstawę do określenia wysokości obciążeń użytkowników poszczególnych lokali kosztami eksploatacji i utrzymania stanowią uchwalane przez Radę Nadzorczą roczne plany gospodarczo- finansowe.

 3. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 4. Rada Nadzorcza może ustalić pobieranie indywidualnych opłat od użytkowników lokali za czynności nie ujęte w kosztach eksploatacji i utrzymania lokalu lub nieruchomości.§ 83


 1. Opłaty za używanie lokali winny być wnoszone co miesiąc z góry do 15-go dnia miesiąca.

 2. Za dzień zapłat uważa się datę wpływu należności na konto Spółdzielni.

 3. Od nie wpłaconych w terminie należności pobierane są odsetki ustawowe.

 4. W szczególnych przypadkach Zarząd Spółdzielni na wniosek użytkownika lokalu ma prawo zmniejszyć należność z tytułu odsetek lub ją umorzyć.§ 84


 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem , a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

 2. Nieruchomości wspólne stanowią grunt oraz części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali , a są to m.in : fundamenty, mury zewnętrzne, konstrukcyjne, dachy, kominy, wyłączone ze wspólnej własności lokale oraz wszelkie części budynku i urządzenia służące do użytku wszystkich zamieszkałych osób jak: strychy, piwnice, klatki schodowe, korytarze, suszarnie, dźwigi, urządzenia centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne i oświetleniowe.

 3. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni w tym z wynajmu lokali użytkowych , Spółdzielnia przeznacza na obniżenie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych obciążających członków Spółdzielni według zasad określonych w § 18 Statutu.

 4. W przypadku zaciągnięcia przez Spółdzielnię kredytu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wykonanie prac remontowych lub modernizacyjnych podwyższających stan techniczny budynku, członkowie Spółdzielni, właściciele nie będący członkami Spółdzielni oraz pozostali użytkownicy lokali zamieszkali w tym budynku zobowiązani są do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami na zasadach określonych przez Spółdzielnię.


DZIAŁ 8. NAJEM LOKALI.

§ 85


 1. Najemcami lokali mieszkalnych mogą być zarówno członkowie i inne osoby fizyczne pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby prawne.

 2. Spółdzielnia wynajmuje lokale mieszkalne przejęte od FBT "MILMET" SA do których nie ustanowiono spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych lub prawa odrębnej własności.

 3. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, które ze względu na cechy techniczno-użytkowe tj. małą powierzchnię, wspólne węzły sanitarne nie znajdują popytu na ustanowienie odrębnej własności.

 4. Prawa i obowiązki najemców , wysokość czynszu i innych opłat, termin najmu, przedmiot najmu określają postanowienia pisemnej umowy, którą zawiera z najemcą Zarząd Spółdzielni.

§ 86


 1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe.

 2. Warunki najmu lokali określonych w ust. 1 są ustalone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej.

 3. Postanowienia określone w ust 1 i 2 stosuje się odpowiednio do oddawania w dzierżawę terenów w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

 4. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego , w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórce do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

DZIAŁ 9. ZAMIANY LOKALI.


§ 87 1. Członkowie Spółdzielni mogą za zgodą Zarządu dokonywać zamiany między sobą zajmowanych lokali, jak również zamiany mieszkań z członkami innych Spółdzielni, najemcami lokali należących do zasobów gminy lub innego dysponenta stale wynajmującego lokale, a także właścicielami lokali stanowiącymi odrębną własność.

 2. Zamiana mieszkań między członkami Spółdzielni a osobami, o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od wyrażenia zgody dysponenta zamienianych lokali .

 3. Zamiana mieszkania na lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność bądź o statusie własnościowego prawa wymaga przeniesienia prawa w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 4. Zarząd w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań na mieszkania odpowiadające potrzebom członków i ich rodzin, realizuje wnioski o wzajemną zamianę mieszkań pomiędzy członkami Spółdzielni. Realizując powyższe wnioski uwzględnia możliwości finansowe członka ubiegającego się o zmianę.DZIAŁ 10 . ROZLICZENIA Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU.


  § 88

 1. Dodatkowe wyposażenie lokalu to nakłady poniesione przez członka z własnych środków na ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie lokalu mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokalu.

 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali wymaga zgody Spółdzielni wówczas gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi i pionów instalacyjnych.

 3. Wartość nakładów poczynionych z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia lokalu nie jest zaliczana w poczet wkładu budowlanego.W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.DZIAŁ 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§ 89Dotychczasowe przydziały i określone w nich powierzchnie lokali zachowują moc na prawach umowy.
§ 90W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Statucie w tym do spółdzielczych praw do lokali i prawa odrębnej własności stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r – Dz. U Nr 119 z 2003r, poz. 1116 z późn. zmianami, Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r – Dz. U Nr 54 z dnia 26.05.1995r, poz. 288 z późn. zmianami oraz Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r – Dz. U Nr 80 z 2000r poz. 903 z późn. zmianami.


§ 91


W zakresie wynajmowania lokali obowiązują przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U z 2005 roku Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami.


§ 92


Statut w obecnym brzmieniu został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "PREMIL" w dniu 29 listopada 2007 roku i w dniu 05 czerwca 2008 roku.


§ 93


Statut wchodzi w życie od dnia zarejestrowania w sądzie postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06.11.2009r .